Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Offerte, overeenkomst en bevestiging

1. Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten, de daaruit voortvloeiende leveringen en diensten van welke aard dan ook tussen Varia Graphics en de opdrachtgever. Afwijkingen en aanvullingen zijn slechts bindend indien en voor zover die tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2. Prijsopgave

Alle mondelinge en schriftelijke aanbiedingen en de daarmee samenhangende prijsopgaven van Varia Graphics zijn vrijblijvend. De prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden.

3. Schriftelijke bevestiging

Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk te worden bevestigd. Indien de opdrachtgever dit nalaat en de opdracht door Varia Graphics wordt bevestigd en daartegen binnen 8 dagen na ontvangst geen bezwaar wordt gemaakt, zal de inhoud van deze bevestiging gelden. Indien geen van beide partijen de opdracht schriftelijk bevestigt en de ontwerper met instemming van de opdrachtgever een aanvang met het uitvoeren van de opdracht heeft gemaakt, wordt de opdrachtgever geacht de opdracht conform de offerte te hebben verstrekt. Mondelinge afspraken en bedingen binden Varia Graphics eerst nadat deze schriftelijk door Varia Graphics zijn bevestigd.

4. Meerdere ontwerpers/ontwerpbureaus

Wanneer de opdrachtgever eenzelfde (meervoudige) opdracht tegelijkertijd aan meerdere ontwerpers/ontwerpbureaus wenst te verstrekken, dient hij hiervan alle betrokken ontwerpers/ontwerpbureaus op de hoogte te stellen. Op verzoek van Varia Graphics dient de opdrachtgever mee te delen aan welke andere ontwerpers de opdracht is verstrekt. Indien een opdrachtgever eenzelfde opdracht reeds eerder aan een andere ontwerper/ontwerpbureau heeft verstrekt, dient hij mee te delen welke ontwerper/ontwerpbureau dit is geweest.

De uitvoering van de overeenkomst

5. Verstrekken van gegevens

De opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door de ontwerper mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het tijdig aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/benodigde materialen.

6. Gebruik andere toeleveranciers

Opdrachten aan productie bedrijven met betrekking tot de verveelvoudiging of openbaarmaking van het ontwerp, worden door of namens, in opdracht van en voor rekening en risico van de opdrachtgever verstrekt. Varia Graphics houdt zich voor de uitvoering van die opdracht -waar nodig- beschikbaar voor mondeling overleg. Op verzoek van de opdrachtgever kan Varia Graphics, voor risico van de opdrachtgever, als gemachtigde optreden. Partijen kunnen hiervoor een nader over een te komen vergoeding afspreken.

7. Openbaarmaking en verveelvoudiging

Alvorens tot openbaarmaking of verveelvoudiging wordt overgegaan dienen partijen elkaar in de gelegenheid te stellen de laatste drukproef, revisieproef of het laatste prototype van het ontwerp te controleren en goed te keuren.

8. Termijn van levering

Een door Varia Graphics opgegeven termijn voor het volbrengen van het ontwerp heeft, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft, slechts een indicatieve strekking. De ontwerper is, ook bij een opgegeven termijn voor het volbrengen van het ontwerp, eerst in verzuim nadat de opdrachtgever hem/haar in gebreke heeft gesteld.

Auteursrecht, modellenrecht en eigendomsrecht

9. Auteursrecht en industriële eigendom

Het auteursrecht en het uitsluitend recht van tekening of model ten aanzien van het voorlopige en definitieve ontwerp en van de ontwerptekeningen, modellen, werk- en detailtekeningen alsmede ten aanzien van de daarna vervaardigde exemplaren van het product, komen toe aan Varia Graphics. Zolang geen nadere schriftelijke overeenkomst tussen Varia Graphics en de opdrachtgever wordt aangegaan met betrekking tot de overdracht van het auteursrecht of het uitsluitend recht van tekening of model, blijven deze rechten bij Varia Graphics.

10. Auteursrechthebbende

Varia Graphics garandeert dat het geleverde door of vanwege hem/haar is ontworpen, dat hij/zij geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken.

11. Onderzoek naar het bestaan van rechten

Tenzij uitdrukkelijk overeengekomen behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van merkrechten, tekening- of modelbescherming, octrooirechten, auteursrechten en portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever.

12. Naamsvermelding

Varia Graphics is te allen tijde gerechtigd om het ontwerp te signeren en/of zijn naam te laten vermelden in het colofon van een publicatie of op een aankondiging of titelrol. Zonder voorafgaande toestemming is het de opdrachtgever niet toegestaan het werk zonder vermelding van de naam van Varia Graphics openbaar te maken of te verveelvoudigen. Als Varia Graphics dit nodig acht zal de opdrachtgever het te verveelvoudigen en/of openbaar te maken werk voorzien van het symbool © met de naam van Varia Graphics en het jaar van de eerste openbaarmaking; of het symbool ®, met hetzij het jaar van het internationaal depot en de naam van Varia Graphics/de depothouder, hetzij het nummer van het internationaal depot.

13. Eigendom bij ontwerper/het ontwerpbureau

Zolang geen nadere afspraken tussen Varia Graphics en de opdrachtgever worden gemaakt met betrekking tot de overdracht van het eigendomsrecht op het door Varia Graphics aan de opdrachtgever ter beschikking gestelde materialen, zoals films, werktekeningen, prototypes, ontwerpschetsen e.d., blijven deze eigendom van Varia Graphics.

Gebruik en licentie

14. Het gebruik

Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met Varia Graphics, verkrijgt hij daarmee het uitsluitend recht tot het gebruik van het ontwerp voor zover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bestemmingen en/ of oplage zoals die bij de opdracht zijn overeengekomen. Is over de bestemming of oplage niets vastgelegd, dan geldt het eerste gebruik en de eerste oplage als overeengekomen.

15. Ruimer gebruik

Bij ruimer gebruik dan overeengekomen dient tussen partijen een nieuwe overeenkomst met betrekking tot de gebruiksrechten te worden gesloten.

16. Wijzigingen

Het is de opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Varia Graphics veranderingen in de voorlopige of definitieve ontwerpen aan te brengen. Varia Graphics kan deze toestemming niet onthouden indien dat in strijd met de redelijkheid is. De opdrachtgever dient bij een door hem gewenste wijziging Varia Graphics als eerste in de gelegenheid te stellen om deze uit te voeren. Hiervoor dient een vergoeding te worden betaald, op basis van de gebruikelijk door de ontwerper gehanteerde honorariumtarieven.

17. Eigen promotie

Zolang hierover geen nadere afspraken zijn gemaakt, heeft Varia Graphics de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie.

18. Bewijsexemplaren

De opdrachtgever zal, in geval van een ontwerp dat in serie zal worden vervaardigd, de ontwerper kosteloos 10 tot 20 exemplaren van het verveelvoudigde ontwerp, of van het betreffende onderdeel daarvan, doen toekomen, zodra publicatie of openbaarmaking heeft plaatsgevonden. Voor waardevolle stukken of een zeer kleine oplage zal een geringer aantal gelden.

Honorarium

19. Honorarium en bijkomende kosten

Naast het overeengekomen honorarium komen ook de kosten die de ontwerper voor de uitvoering van de opdracht maakt en die niet vallen onder zijn normale overheadkosten voor vergoeding in aanmerking.

20. Honorarium bij gewijzigde opdracht

Indien Varia Graphics door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen of door een gewijzigde of foutieve opdracht en/of briefing genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, zullen deze werkzaamheden apart worden gehonoreerd.

21. Gebruiksvergoeding

In het tussen partijen overeengekomen honorarium is tevens begrepen de vergoeding voor het uitsluitend recht tot het gebruik van het ontwerp, voor zover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bestemmingen en/of oplage zoals die bij de opdracht zijn overeengekomen.

Betaling

22. Betalingsverplichting

Betalingen dienen plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien na het verstrijken van deze termijn door Varia Graphics nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de opdrachtgever in verzuim en is hij een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente verhoogd met 2%. Zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, gemaakt in verband met te late betalingen, zijn voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van het factuur bedrag met een minimum van € 150,-.

23. Periodieke betalingen

Varia Graphics heeft het recht, gedurende een opdracht, tot op dat moment verrichte werkzaamheden naar redelijkheid in rekening te brengen.

24. Opschorting

Bij het niet nakomen van zijn betalingsverplichtingen door de opdrachtgever worden alle door Varia Graphics binnen de overeenkomst aan de opdrachtgever overgedragen rechten opgeschort tot op het moment waarop deze betalingsverplichtingen wel zijn nagekomen. Het is de opdrachtgever in dat geval niet toegestaan de hem ter beschikking gestelde ontwerpen te gebruiken.

Herroepen en beëindigen opdracht

25. Herroepen opdracht

Wanneer de opdrachtgever een verstrekte opdracht herroept, dient deze het gehele honorarium dat Varia Graphics zou toekomen bij gehele vervulling van de opdracht, alsmede alle bijkomende kosten tot op dat moment gemaakt, te voldoen.

26. Duurovereenkomsten

Wanneer de werkzaamheden van Varia Graphics bestaan uit het bij herhaling verrichten van werkzaamheden voor een uitgave, die regelmatig verschijnt, dan zal de daarvoor geldende overeenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, gelden voor onbepaalde tijd. Deze overeenkomst kan slechts worden beëindigd door schriftelijke opzegging, met inachtneming van een redelijke opzegtermijn van ten minste drie maanden.

27. Beëindigen opdracht

Wanneer er sprake is van onafhankelijke omstandigheden, waardoor van Varia Graphics redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij de opdracht verder vervult, heeft Varia Graphics het recht om deze opdracht neer te leggen, zonder dat hij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is. In dit geval heeft hij recht op het honorarium voor de tot op dat moment verrichte arbeid en op vergoeding van de tot op dat moment gemaakte kosten en is hij verplicht de bereikte resultaten aan de opdrachtgever ter beschikking te stellen. Indien gedragingen of handelingen van de zijde van de opdrachtgever er de oorzaak van zijn dat van Varia Graphics redelijkerwijs niet verlangd kan worden dat hij de opdracht verder vervult, dan heeft Varia Graphics, naast het recht de opdracht neer te leggen, recht op het volledige op de opdracht betrekking hebbende honorarium.

Aansprakelijkheid

28. Aansprakelijkheid

Varia Graphics kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor fouten in de tekst of het ontwerp, indien de opdrachtgever, overeenkomstig het bepaalde in art. 7, een controle heeft uitgevoerd en zijn goedkeuring heeft gegeven. De opdrachtgever draagt het risico van misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/ materialen. Varia Graphics kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten van productie bedrijven.

29. Beperking aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van Varia Graphics voor schade uit hoofde van een overeenkomst met een opdrachtgever is altijd beperkt tot het bedrag van het Varia Graphics toekomende honorarium.

30. Kopieën materialen

De opdrachtgever is gehouden, waar redelijkerwijs mogelijk, kopieën van materialen en gegevens onder zich te houden tot de opdracht is vervuld. Indien de opdrachtgever dit nalaat, kan de ontwerper niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die bij het bestaan van deze kopieën niet was opgetreden.

31. Garantie geleverde materialen

De opdrachtgever vrijwaart Varia Graphics voor aanspraken t.a.v. auteursrechten betreffende door de opdrachtgever verstrekte materialen, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

Overige bepalingen

32. Andere voorwaarden

Algemene en bijzondere voorwaarden van de opdrachtgever binden Varia Graphics niet behalve indien en voor zover deze niet in strijd zijn met de onderhavige voorwaarden en voor zover Varia Graphics de toepasselijkheid van dergelijke voorwaarden schriftelijk met zoveel woorden heeft aanvaard.

33. Nederlands recht

Op de overeenkomst tussen Varia Graphics en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. De bevoegde rechter tot het kennisnemen van geschillen tussen Varia Graphics en de opdrachtgever is de rechter in het arrondissement waar Varia Graphics is gevestigd, zulks onverminderd de wettelijke bepalingen betreffende de bevoegdheid van de Kantonrechter.